TaxTree Explorer

Details for Streptophytina
NCBI 131221
Found 2476 enzymes for Streptophytina
Synonyms
  1. Charophyta/Embryophyta group
  2. charophyte/embryophyte group