Tax Tree Explorer

1 different results found
Details for Ascomycota
NCBI 4890
Found 3718 enzymes for Ascomycota
Synonyms
  1. ascomycetes
  2. sac fungi